Kapitánské průkazy

Kapitánské kurzy, školení a zkoušky pořádáme již déle jak dvacet let. Máme pověření ministerstvem dopravy ČR vést školicí středisko.

Za tuto dobu jsme připravili na vedení námořní jachty stovky nových kapitánů. Absolvent zkoušky se stává majitelem průkazu velitel námořní jachty, který vydá ministerstvo dopravy ČR, odbor námořní plavby.

Pro naše absolventy kapitánských kurzů dáváme vždy další slevy u nás pronajaté lodě.

Kurz se skládá ze dvou částí teoretické a praktické.

Teoretické kurzy pořádáme v Praze a Jablonci. V případě zájmu organizujeme školení i kdekoliv v republice. Většinou o víkendu ale je možno i ve všední den. Vyučuje se dle osnov Námořního úřadu Ministerstva dopravy České republiky. V našich kurzech přednášejí pověření jachetní instruktoři a zkouškoví komisaři.

Kurzy organizujeme po celý rok.

Kurz trvá celé dva dny/ 9:00 – 18:00/, většinou v sobotu a neděli.

Státní zkouška z teorie na České námořní plavbě navazuje na kurz.

Praktický kurz absolvujete na moři. Strávíte sedm dnů na jachtě, kdy se seznámíte s kompletním vedením námořní jachty a námořní praxí s tím spojenou. Kurzy pořádáme na moři na jaře a na podzim v Řecku, Itálii a Chorvatsku.

Když dáte dohromady svojí posádku, můžete mít celou jachtu jen pro sebe a své kamarády. Jako kapitána vám dáme jachtařského instruktora.

Cena týdenní praxe na jachtě od 9.900,- Kč/záleží na termínu/.

Cena teoretického kurzu: 6.400 Kč

Po úspěšném absolvování zkoušek a dodání lékařské prohlídky od pověřeného lékaře vám vystaví Ministerstvo dopravy České republiky kapitánský průkaz.

Průkaz je mezinárodně platný a je uznáván po celém světě.

Pro začínající kapitány organizujeme kondiční plavby, kde se zdokonalují pod vedením jachetních instruktorů.

V současnosti je rovněž možné složit rekvalifikační zkoušku, když máte chorvatský kapitánský průkaz.Kurzy organizujeme po celý rok.

Kurz trvá celé dva dny/ 9:00 – 18:00/, většinou v sobotu a neděli.

Státní zkouška z teorie na České námořní plavbě navazuje na kurz.

Praktický kurz absolvujete na moři. Strávíte pět dnů na jachtě, kdy se seznámíte s kompletním vedením námořní jachty a námořní praxí s tím spojenou. V případě zájmu je možné kurz prodloužit na celý týden za mírný poplatek. Kurzy pořádáme na jaře a na podzim v Řecku, Itálii a Chorvatsku.

Když dáte dohromady svojí posádku, můžete mít celou jachtu jen pro sebe a své kamarády. Jako kapitána vám dáme jachtařského instruktora.

Po úspěšném absolvování zkoušek a dodání lékařské prohlídky od pověřeného lékaře vám vystaví Ministerstvo dopravy České republiky kapitánský průkaz.

Průkaz je mezinárodně platný a je uznáván po celém světě.

Pro začínající kapitány organizujeme kondiční plavby, kde se zdokonalují pod vedením jachetních instruktorů.

V současnosti je rovněž možné složit rekvalifikační zkoušku, když máte chorvatský kapitánský průkaz.

Druhy průkazů způsobilosti k vedení námořní jachty:

 • A - velitel jachty oceánské plavby (Yachtmaster Ocean)
  držitel průkazu je oprávněn vést jachtu na volném moři bez omezení.
 • B - velitel jachty mořské plavby (Yachtmaster Offshore)
  držitel průkazu je oprávněn vést jachtu na moři s omezením plavby do vzdálenosti 200 námořních mil od pobřežní linie.
 • C - velitel jachty pobřežní plavby (Yachtmaster Coastal)
  je oprávněn vést jachtu o maximální délce 16metrů, s omezením plavby do vzdálenosti nejvýše 20 námořních mil od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne 6 stupně Beafortovy stupnice

Je logické, že nejprve musíte získat průkaz oprávnění pro oblast plavby C. Později s nabytou praxí průkazy B a A.

Žádost o vydání průkazu musí být doložena:

 1. osvědčením o úspěšně složené zkoušce. U oblasti plavby C se jedná o teoretickou a praktickou zkoušku, u oblasti plavby B a A se ověřují pouze teoretické znalosti.
 2. dokladem o praxi na jachtě. Pro oblast plavby C je předepsaná praxe na jachtě v délce námořní plavby nejméně 100 námořních mil pod dohledem velitele jachty. Uchazeč o oprávnění B musí prokázat praxi na jachtě v délce námořní plavby nejméně 1000 námořních mil ve funkci velitele námořní jachty a nejméně 1500 námořních mil ve vzdálenosti větší než 10 námořních mil od pobřežní linie pod dohledem velitele jachty. Uchazeč o oprávnění A prokáže praxi na jachtě v délce námořní plavby nejméně 5000 námořních mil ve funkci velitele jachty.
 3. platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které není starší 3 měsíců
 4. barevnou fotografií o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm.
 5. dokladem o zaplacení správního poplatku (kolek v hodnotě 500,-Kč).

Výše uvedené platí pro všechny průkazy způsobilosti. Je dobré vědět, že musíme dosáhnout věku 18 let.

Zkouška k prokázání odborné způsobilosti se skládá před zkušební komisí tvořenou komisaři. A pod dozorem z ministerstva dopravy. Požadované teoretické znalosti se ověřují z těchto předmětů:

 1. základy námořního práva a Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři (COLREG), 1972.
 2. plavební nauka v ovládání jachet s oplachtěním a v ovládání jachet motorových. Je možné žádat o oprávnění s omezením na motorové jachty, v takovém případě odpadne zkouška v ovládání jachet s oplachtěním.
 3. námořní navigace
 4. meteorologie
 5. základy angličtiny
 6. základy poskytování první pomoci

Zkouška se provádí na základě vyplněné přihlášky k provedení zkoušky. Znalosti se ověřují ústním přezkoušením po předchozí úspěšně vykonané písemné zkoušky z navigace. Jinými slovy, navigace se skládá z písemné a ústní zkoušky, ostatní předměty z ústní zkoušky. Uchazeč je hodnocen klasifikačním stupněm vyhověl, případně nevyhověl.

Pro plavbu na jachtě nutné, aby na lodi měl kapitán, nebo člen posádky průkaz radiotelefonisty. Toto je bezpodmínečně vyžadováno zvláště v Chorvatsku.

Průkazy vydává na základě zkoušky Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219, Praha. Zkoušku vykonáte formou testů. Přihlášku vám zašleme na přání.

Pojištění kapitána, posádky i lodě je při pronájmu jachty velmi důležitá součást vaší plavby a je nutné vyřešit tyto otázky ještě před naloděním. Stejně jako možnost pojištění storna pronájmu. Nabízíme více možností, jak toto řešit. Spolupracujeme s více nadnárodními společnostmi/Yacht-Pool, Allianz a dalšími/.

Nabízíme vám tyto možnosti pojištění:

 • Pojištění zodpovědnosti kapitána.
 • Pojištění kapitána a posádky pro případ nehody.
 • Pojištění depozitu pronajímané lodi.
 • Pojištění storna pronájmu.
 • Pojištění léčebných výloh v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu.

Z výše uvedených pojištění můžete u většiny charterovek uzavřít pojištění depozitu lodi přímo v maríně. Výše depozitu, kauce, se obvykle rovná výši spoluúčasti charterové společnosti, kterou nese při povinném pojištění lodi. Kromě toho je možné toto pojištění sjednat i v ČR. Pojištění je uzavíráno v ČR bez ohledu na charterovou společnost, z jejíž flotily je pronajímaná loď. Uzavřením pojistné smlouvy a zaplacením pojistného se stáváte pojištěni proti částečnému nebo úplnému propadnutí kauce. Podle pojistných podmínek pro pojištění kauce pojistitel nahrazuje oprávněné částky kauce v případě událostí zaviněných kapitánem nebo posádkou, a to až do výše zvolené pojistné částky, která zpravidla odpovídá výši spoluúčasti v rámci majetkového pojištění lodě /vodní KASKO/. Pojištění kauce však neznamená, že od vás pronajímatel nebude požadovat kauci v místě pronájmu. V případě propadnutí zaplacené kauce nahlásíte pojišťovně pojistnou událost a ta vám po odečtení spoluúčasti nahradí vynaloženou částku.

Jako důkaz vzniklé pojistné události je nutné doložit tyto doklady:

 • kopii smlouvy o pronájmu plavidla,
 • doklad o úhradě kauce a potvrzení o zadržení kauce,
 • seznam posádky plavidla,
 • protokol o původu, příčině a rozsahu škody potvrzený charterovou společností,
 • jména, adresy případných zúčastněných osob a svědků,
 • v případě zadržení celé kauce ještě adresu a číslo spisu vedeného policií, popř. správou přístavu,
 • doklady o hodnotě věcí (např. účtenky, faktury v originálu).

Z pojištění jsou vyňaty určité druhy poškození a je nutné se s těmito výjimkami seznámit před vyplutím.

Vámi požadované pojištění sjednáme s vámi on-line, formuláře zašleme na požádání.

Kontaktujte nás

O ochraně osobních údajů